Skelbimai

INFORMACIJA UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS

2022 02 21
Vadovaujantis „DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ“ (patvirtintų LR vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 redakcija) IV skyriumi", daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja ir renka šiuos mokėjimus ir įmokas: 8.1. už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą; 8.2. už namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemą ir liftus) techninę priežiūrą; 8.5. už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją; 8.7. už kitas paslaugas – pagal šių paslaugų pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą; jeigu paslaugą teikia administratorius; 8.8. mėnesines kaupiamąsias įmokas *; 8.9. mėnesines investicijų ir (ar) kredito ir palūkanų grąžinimo įmokas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu; 9. Mokėjimą už žemės sklypo priežiūrą administratorius apskaičiuoja proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise turimai žemės sklypo daliai.
Administratorius apmoka už: 11. Už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, atliktus pagal ilgalaikį planą, apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pagal šių darbų pirkimo sutartyje nustatytą darbų kainą ir darbų priėmimo ir perdavimo aktus; 12. Už ilgalaikiame plane nenumatytus darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius, kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus), apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pagal šių darbų faktines išlaidas ir atitinkamus mokestinius dokumentus.
*13. Jeigu kaupiamųjų lėšų sąskaitoje lėšų nėra, ar jų nepakanka Nuostatų 11 ir 12 punktuose nurodytoms išlaidoms apmokėti, trūkstamas lėšas sumoka patalpų savininkai proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai pagal administratoriaus jiems pateiktas sąskaitas faktūras ar mėnesinius mokėjimų pranešimus.
INFORMUOJAME: dėl didėjančios bendrosios infliacijos (prekių ir paslaugų kainos), administravimo bei techninės priežiūros kaštų augimo, daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus teikimu, Raseinių raj. savivaldybės Taryba patvirtino naujus galimus maksimalius  namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ir namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifus (2022 m. sausio 28 d. Nr.: TS-31; TS-32). Techninės priežiūros mokėjimo maksimalūs tarifai namų grupėms nustatyti vadovaujantis metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas nustatomas vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.84 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“.
Patvirtinti tarifai taikomi nuo 2022 m. kovo 1 d.
Visa aktuali informacija apie taikomus tarifus skelbiama įstatymų nustatyta tvarka administratoriaus internetiniame tinklapyje www.rkp.lt/daugiabuciu-administravimas/ bei namų skelbimų lentose.
Taip pat informacija teikiama Tel. Nr.: (8 428) 54353; El. p.: infobustas@rkp.lt (Būsto priežiūros padalinys).
Primename, kad apie bendro naudojimo elektros tiekimo sutrikimus, bei kitus administratoriaus priežiūros veiklai priskiriamų objektų gedimus, galite informuoti tinklapyje www.rkp.lt (gedimų registravimas).
AČIŪ UŽ JŪSŲ BENDRUOMENIŠKUMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ.
UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ administracija